Opći uvjeti

1. primjena općih uvjeta
 
Svaka proslijeđena narudžba podrazumijeva da Klijent prihvaća ove opće uvjete prodaje bez posebnih dodatnih dokumenata. 
 
Posebni uvjeti su prihvatljivi isključivo u pisanom obliku.
 
Izvršenje usluge od strane Pružatelja usluge podrazumijeva da Klijent prihvaća ove opće uvjete te da odustaje od vlastitih općih uvjeta kupnje.
 
2. narudžba / predračun  
 
Pružatelj usluge će za svaku narudžbu Klijenta izdati besplatni predračun na temelju dostavljenog teksta za prevođenje ili prema dobivenim informacijama od strane Klijenta.
 
Predračun kojeg Pružatelj usluge dostavlja Klijentu poštom, faksom ili elektroničkom poštom, sadrži:
 
Broj stranica ili riječi koje se prevode;
 
· Jezik prijevoda;
 
· Načine određivanja cijene usluge. Usluga se obračunava bilo paušalno, bilo prema provedenom vremenu ili prema tarifi Pružatelja usluge koja vrijedi na dan pisanja predračuna, prema broju znakova izvora (odnosno znakova koji su sadržani u tekstu koji se prevodi) ili ciljanog teksta (odnosno znakova u prevedenom tekstu) prema alatima u Word-u Microsofta, "Brojanje riječi" po retku, stranici, satu;
 
· Rok isporuke usluge prijevoda;
 
· Format dokumenta za prevođenje u slučaju posebnog formata stranice dokumenta za isporuku;
 
· Eventualno povećanje cijena zbog hitnoće, specifične terminologije ili drugog zahtjeva koji ne spada u uobičajeno poslovanje Pružatelja usluga
 
U znak potvrde narudžbe, Klijent je dužan vratiti Pružatelju usluga potpisan predračun bez ijedne izmjene, poštom ili faksom ili elektroničkom poštom što podrazumijeva prihvaćanje predračuna. Ukoliko Klijent ne potpiše predračun,
 
Pružatelj usluge zadržava pravo ne započeti s uslugom. 
Ukoliko gore navedeni uvjeti nisu zadovoljeni u roku od 15 dana od datuma dostave predračuna, smatrat će da je Klijent odustao od narudžbe.
 
Pružatelj usluge zadržava pravo, nakon što je o tome izvijestio Klijenta, povećanja tarife usluge i/ili nemogućnost poštivanja datuma isporuke koji je potvrđen na početnoj narudžbi Klijenta u sljedećim slučajevima:
 
· Dodatna izmjena ili dodatak dokumentima za prijevod koje je Klijent izvršio nakon što je Pružatelj usluge isporučio predračun, u kojem slučaju Pružatelj usluge zadržava pravo promijeniti tarifu prema obimu dodatnog teksta;
 
· Kad za izradu predračuna nije dostavljen na uvid tekst za prijevod. Ako je predračun trebao biti napravljen samo prema navedenom približnom broju znakova i izvatku iz sadržaja.
 
· Ukoliko se Klijent izričito ne slaže s novim uvjetima isporuke i/ili obračuna, Pružatelj usluge zadržava pravo ne započeti uslugu. Osim u slučaju da je na predračunu drugačije navedeno, troškovi proizašli iz pružanja usluge (slanje express poštom, brzom dostavom i sl.) su na teret Klijenta.
 
Popusti, sniženja ili primjena niže tarife, prema postotku ili paušalno, su diskreciono pravo Pružatelja usluge i to samo za konkretnu uslugu. Eventualni popust Klijentu ne daje pravo popusta za sljedeće usluge. 
Ukoliko Klijent nije zatražio, Pružatelj usluga će zaračunati prijevod prema važećem cjeniku. 
 
3. dokaz
 
Kao dokaz postojanja prihvaćanja predračuna, Klijent se slaže da će smatrati originalom i stvarnim dokazom faks, elektroničku poštu i fotokopiju.
 
4. akontacija  
 
Za narudžbu koja prelazi iznos od 5.000,00 kn Pružatelj usluge može zatražiti akontacija u postotku koji će biti naveden na predračunu. U tom slučaju, izvršenje usluge će započeti nakon uplaćene akontacije.
 
5. rok isporuke  
 
Kad Pružatelj usluge primi cjelokupan tekst za prijevod, rok isporuke naveden na predračunu se primjenjuje samo pod uvjetom da je Klijent potvrdio svoju narudžbu prema načinima određenim u točki 2 u roku od 3 (tri) radna dana počevši od datuma primitka predračuna. Nakon tog roka, Pružatelj usluge može promijeniti datum isporuke.    
 
6. obveze pružatelja usluga 
 
Pružatelj usluge će izvršiti prijevod stručno i vjerno originalu. Vodi računa o svemu što je Klijent dostavio (glosari, crteži, slike, kratice). Pružatelj usluge nije odgovaran za sadržaj originalnog teksta (štamparske greške, pravopis, gramatika) ili za nekoherentnost teksta što je isključiva odgovornost Klijenta. 
 
7. obveze klijenta  
 
Klijent se obvezuje dostaviti prevoditelju svu potrebnu tehničku dokumentaciju potrebnu za razumijevanje teksta i u slučaju potrebe, zahtijevanu specifičnu terminologiju. Ukoliko klijent to ne učini, Pružatelj usluge nije odgovoran za eventualno pogrešan izbor terminologije ili prekoračenje roka isporuke.
 
Klijent ima na raspolaganju 10 kalendarskih dana od primitka prijevoda za ulaganje eventualnih prigovora. Nakon isteka 10 dana po primitku prijevoda, smatra se da je prijevod prihvaćen i više neće biti prihvaćeni prigovori. U tu svrhu, Klijent se slaže da će smatrati dokazom isporuke potvrdu o primitku poštom, faksom ili elektroničkom poštom. 
 
8. povjerljivost  
 
Pružatelj usluge se obvezuje poštivati povjerljivost dostupnih informacija za vrijeme i nakon izvršene usluge. Originali se vraćaju Klijentu.
 
Pružatelj usluge nije odgovoran ukoliko bi dokumenti bili otuđeni ili preinačeni putem Interneta. Iz tog razloga, Klijent je taj koji će obavijestiti, prije ili nakon narudžbe, o načinima prijenosa povjerljivih podataka.   
 
9. format  
 
Prijevod se isporučuje elektroničkom poštom u formatu word. Na zahtjev, može biti isporučena poštom ili faksom, na cd-u. O svim ostalim načinima isporuke Pružatelj usluge i Klijent se moraju dogovoriti iz čega može proizaći dodatni obračun. 
 
10. odgovornost  
 
Odgovornost Pružatelja usluge je ograničena jedino na iznos računa.
 
Ni u kojem slučaju Pružatelj usluge nije odgovoran za sadržaj niti stil teksta koji se prevodi . 
Rokovi isporuke su određeni okvirno i njihovo nepoštivanje ne može imati za posljedicu penale zbog kašnjenja. Prevoditelj nije odgovoran za štetu koju je pretrpio Klijent zbog nepravovremene isporuke prijevoda uslijed više sile (tehnički problemi, nestanak struje, nemogućnost povezivanja na Internet).  
 
11. korekcije i lektoriranje  
 
 U slučaju neslaganja oko pojedinih točaka prijevoda, Pružatelj usluge može izvršiti ispravke zajedno s Klijentom. Ukoliko prijevod treba biti publiciran, prevoditelj će prije tiskanja izvršiti još jedno lektoriranje nakon što je o tome dobio dokaz od tiskare.
 
Osim ako nije drugačije određeno, sva naknadna lektoriranja ili ispravci bit će posebno naplaćeni. 
 
12. način plaćanja  
 
Osim za posebne slučajeve, računi se plaćaju po izvršenoj usluzi prije preuzimanja prijevoda. Ukoliko se radi o tekstovima za prijevod obima preko 30 stranica uplaćuje se 50% akontacije prilikom preuzimanja teksta za prevođenje. 
 
U slučaju plaćanja iz inozemstva, iznos za uplatu će biti uvećan za bankarske provizije.
 
U slučaju kašnjenja plaćanja, nakon datuma dospijeća, bit će zaračunate zakonske zatezne kamate. 
Prijevod ostaje vlasništvo Pružatelja usluge sve dok nije podmiren račun.
 
13. intelektualno vlasništvo i autorsko pravo  
 
Pružatelj usluge nije odgovoran za intelektualno vlasništvo teksta ili dokumenta za prijevod.
 
Prije no što donese tekst na prijevod, Klijent mora biti siguran da na to ima pravo. Dakle, Klijent mora biti ili autor teksta ili imati pismeno dopuštenje nositelja autorskog prava.
 
Iz toga razloga, Pružatelj usluge se ne može ni u kojem slučaju smatrati odgovornim ukoliko je Klijent povrijedio intelektualno ili autorsko pravo. U tom slučaju, Klijent sam snosi sve eventualne štete i financijske posljedice koje bi proizišle iz njegova nemara. Klijent je svjestan činjenice da je prijevod autorsko djelo i stoga intelektualno vlasništvo prevoditelja. Iz toga razloga, u slučaju izdavanja prevedenog teksta, klijent se obvezuje da će ime prevoditelja biti svuda navedeno u skladu sa Zakonom o intelektualnom vlasništvu i autorskom pravu.
 
14. povlačenje narudžbe  
 
 U slučaju povlačenja narudžbe u tijeku prevođenja, bez obzira na razlog, izvršen dio prijevoda će biti zaračunat 100% Klijentu a ostatak neobavljenog prijevoda 50%.
 
15. rješavanje spora
 
 Strane se obvezuju eventualne sporove riješiti sporazumno. Ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci. 
 
 
Korisnik ovih stranica prihvaća sljedeće uvjete: 
 
· Dokumenti, slike i ostalo objavljeno na ovoj stranici je vlasništvo Marine Škunce Fabijanić
 
· Vlasnik stranice nije odgovoran za sadržaje stranica za koje nudi linkove. Linkovi su ponuđeni u svrhu potpunije usluge informiranja. Posjetitelj ove stranice koristi ponuđene linkove na vlastitu odgovornost
 
· Vlasnik stranice može slobodno koristiti informacije koje su posjetitelji stranice poslali.
 
· Vlasnik ove stranice je zahvalan za komentare i prijedloge posjetitelja stranice. Ukoliko ste zainteresirani za poslovnu suradnju, ispunite Kontakt obrazac i pošaljite. 
 
· Vlasnik stranice može slobodno koristiti informacije koje su posjetitelji stranice poslali.
 
Osobni podaci posjetitelja ili naručitelja usluge se koriste isključivo u svrhu zbog koje su traženi i ne dijele se ni s kim.
 
 
Vlasnik i odgovorna osoba za sadržaj ove stranice je:
Marina Škunca Fabijanić

Nazovite nas ili pošaljite mail!

 
telefon: 098/459-866 
 mail: sentenca7@gmail.com  
ponedjeljak - petak 09 - 21h

 

Mi zovemo vas

Ostavite svoje ime i broj telefona, nazvat ćemo vas unutar dva sata!

 totohost 125x125

path to sucess 120x60